DanceMaster CZ
Loading...

Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Více informací o souborech cookie, vašich uživatelských právech a právu odvolat souhlas najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Podmínky pro partnerský Affiliate program

AFFILIATE PROGRAM

Smlouva o spolupráci a obchodní podmínky

• 1. Úvod

o 1.1

Smlouva o spolupráci, jejíž součástí jsou i obchodní podmínky DanceMaster je uzavřena v elektronické podobě mezi poskytovatelem affiliate programu DanceMaster o.z. (Dále jen Poskytovatel) a obchodním partnerům (dále jen Partner) - provozovatelem webových stránek a je závazná.

o 1.2

Vztahy této smlouvy jsou upraveny právním řádem České republiky a řídí se ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

• 2. Podmínky spolupráce

o 2.1

Partner se zavazuje, že na jím provozovaných internetových stránkách vytvoří prostor pro umístění reklamy Poskytovatele - DanceMaster. Reklamou se rozumí banner, jiný reklamní panel, reklamní plocha či textový odkaz, který umožňuje aktivní přístup na internetové stránky Poskytovatele a která je umístěna na internetových stránkách Partnera.

o 2.2

Partner se zavazuje neměnit grafickou podobu či obsah reklamy, která mu byla poskytnuta Poskytovatelem na umístění na jeho internetových stránkách. Partner se dále zavazuje neumístit reklamu na internetové stránky, jejichž obsah není v souladu se slovenskými právním řádem a dále na internetové stránky s erotickým či pornografickým obsahem. Obsah internetových stránek dále nesmí porušovat autorská, průmyslová a jakákoli jiná práva třetích osob či práva třetích osob.

o 2.3

Partner se zavazuje zajistit, že na jeho internetových stránkách, na nichž je reklama umístěna, nebude docházet k úmyslnému zvyšování počtu zobrazení reklamy ve prospěch Partnera. Při vkládání reklamy je dále zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření nových oken prohlížeče. Partner nesmí používat prostředky či nástroje na blokování úplného otevření a zobrazení reklamy či jinak omezovat uživatele v přístupu na internetové stránky.

o 2.4

Partner je povinen udržovat internetové stránky na kterých je umístěna reklama, v provozuschopném stavu. Převodem, zrušením nebo zánikem internetové stránky s reklamou tato smlouva ztrácí svou platnost.

o 2.5

Poskytovatel neodpovídá za funkčnost reklamy umístěné na internetových stránkách Partnera. Technické zabezpečení spolupráce mezi Poskytovatelem a Partnerem je předmětem duševního vlastnictví Poskytovatele. Partner není oprávněn jakoukoliv část technického zajištění nebo reklamy měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, šířit a ani z nich nebo na jejich základě vytvářet odvozená díla nebo produkty. Technický servis související s plněním smlouvy a těchto obchodních podmínek zajišťuje poskytovatel.

• 3. Odměna partnera

o 3.1

Poskytovatel se zavazuje zaplatit Partnerovi odměnu - provizi za každého příchozího uživatele, který provede nákup na stránce Poskytovatele a tento nákup i zaplatí. (Dále jen Odměna).

o 3.2

Odměnu podle ustanovení tohoto článku obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek vstoupil uživatel na internetové stránky Poskytovatele jako poslední.

o 3.3

Výši Odměny určuje Poskytovatel a tato je individuálně specifikována v affiliate programu.

o 3.4

Partnerovi vzniká nárok na fakturaci Odměny k 15. dni měsíce následujícího po uskutečnění a zaplacení nákupu. Za tímto účelem je zřízeno zvláštní affiliate účet Partnera, kde jsou zaznamenány jednotlivé prodeje jako podklad pro vystavení fakturace.

 o 3.5

Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.

o 3.6

Partner je povinen udržovat své účetní a fakturační údaje v systému vždy aktuální. Poskytovatel zřídí pro Partnera přístup do systému, kde bude moci sledovat aktuální výšku Odměny, na níž mu v souladu se smlouvou a obchodními podmínkami vzniká nárok.

• 4. Platební podmínky

o 4.1

Odměna, na kterou vznikl Partnerovi nárok a která byla fakturována podle čl. 3, bude ze strany Poskytovatele uhrazena nejpozději do 15. dne ode dne doručení faktury na uvedený bankovní účet Partnera.

o 4.2

Partner je povinen oznámit Poskytovateli zda je plátcem DPH. V takovém případě bude u faktury (zdanitelného plnění) uplatněna sazba daně platná ke vzniku povinnosti přiznat daň v souladu s platnými právními předpisy. Pokud dojde v průběhu smlouvy u Partnera ke změně, je povinen takovou změnu neprodleně vyznačit v Systému. Pokud tak neučiní, Provozovateli bude nadále účtovat Odměnu podle údajů, které jsou v Systému desky zaznamenány.

o

• 5. Zpracování a ochrana osobních údajů

o 5.1

Partner dává svou registrací do affiliate programu souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů a jejich využitím pro marketingové účely. Uzavření smlouvy je podmíněno poskytnutím osobních údajů Partnera. Poskytovatel se zavazuje, že s těmito údaji bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.

o 5.2

Partner souhlasí s tím, že ze strany Poskytovatele může být používáno jeho jméno či název firmy, logo, jeho produkty a reference v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na internetových stránkách.

• 6. Ostatní ujednání

o 6.1

Smlouva mezi Poskytovatelem a partnerem je uzavřena na dobu neurčitou a lze ji ukončit:

a) dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem v elektronické podobě,

b) výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné nebo elektronické formě a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Výpovědní doba je 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, které je určena,

c) odstoupením Poskytovatele nebo Partnera. Partner je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je Poskytovatel v prodlení s výplatou Odměny o více než 30 dnů následujících po dni splatnosti. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to v případě závažného porušení povinností, či méně závažného opakovaného (nejméně 2x) porušení povinností Partnera, vyplývajících z obchodních podmínek, smlouvy či jakéhokoli zneužití technického servisu Poskytovatele. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné nebo elektronické formě a doručeno druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení. Smlouva zaniká následující den po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na jakoukoliv Odměnu.

o 6.2

Partner je povinen neprodleně, nejpozději však do 5 dnů ode dne zániku Smlouvy odstranit veškerou reklamu spojenou s touto smlouvou a na všech internetových stránkách, které spravuje.

o 6.3

Tato smlouva a obchodní podmínky DanceMaster jsou platné a účinné okamžikem potvrzení ze strany Partnera, které učiní přihlášením do Affiliate Programu DanceMaster.


Blog

Instagram